Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Press Transfer key
  2. Enter x6796
  3. Press 0 - wait for response
  4. Press #
  5. Enter extension